ADVANCE PROGRAMMET

programmet.


ADVance-programmet er utviklet basert på teknikker, prosesser og erfaringer våre partnere og medarbeidere
har tilegnet seg
gjennom mange års praktisk arbeid.

Programmet blir tilpasset den enkelte bedrift slik at størst mulig verdistigning for selskapenes aksjonærer
oppnås på en strukturert, oversiktlig og milepælbasert måte.

Analysefasen:

I første fase av ADVance-programmet utarbeides en rapport som i hovedsak inneholder følgende hovedpunkter:

Forslag til eieroppdrag til styret
Konkret strategi- og handlingsplanforslag
Prioritert forslag til verdiøkende prosesser
Corporate performance dashboard

Rapporten påpeker hvilke verdidrivere som må endres raskt for at eiernes visjoner skal kunne realiseres og selskapet øke i verdi.  Denne rapporten blir lagt til grunn når eierne beslutter å ta prosessen videre til neste fase. I tillegg til rapporten vil det foreligge et konkret tilbud fra oss for å bistå med å gjennomføre endringene.

Drift og utvikling:

I andre fase av ADVance-programmet iverksettes operativ implementering av forbedringstiltak for raskt å øke aksjonærverdien som typisk består av følgende hovedpunkter:

Operativ bistand på utvalgte områder i henhold til første fase, analysefasen.
Oppfølging av et operativt team sammensatt spesielt for de utfordringer som skal løses.
Månedelig oppfølging av milepæler og kvalitetssikring av gjennomføringen.
Kontinuerlig overvåkning av transaksjonsmarkedet som selskapet opererer i.

ADVnor vil ta det operative ansvaret for å gjennomføre de identifiserte tiltakene i analyse-rapporten på verdidriverne for virksomheten.

Verdirealisering:

I tredje fase av ADVance-programmet kan det gjennomføres verdirealisering av hele eller deler av selskapet dersom eierne ønsker dette og prosjektet er styrt mot en transaksjon. Denne fasen består av følgende hovedpunkter:

Gjennomføre verdivurdering av selskapet.
Lage prospekt/presentasjon for selskapet
Identifisering av potensielle kjøpere av aksjeposter/selskapet
Bistand/gjennomføring av forhandlinger for å sikre en vellykket transaksjon.

Konkrete produkter og tjenester:

Det vi leverer til hvert selskap er situasjonsbestemt og som en naturlig konsekvens av gjennomføring av analysefasen.
Noen av våre typiske leveranser som kan inngå i ADVance prosessen eller som isolerte tjenester vi leverer, klikk her....